&1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym  „Cutting Space” funkcjonującym pod adresem https://cutting-space.pl/, prowadzonym przez IMPRESS CREATIVES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pierwiosnków 11, 40-750 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874714, posiadającą REGON: 387743385 oraz NIP: 9542821471, oraz określa zasady i warunki świadczenia przez IMPRESS CREATIVES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym „Cutting Space”;
  2. Sprzedawca – IMPRESS CREATIVES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pierwiosnków 11, 40-750 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874714, posiadająca REGON: 387743385 oraz NIP: 9542821471;
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://cutting-space.pl/;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji;
  7. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sprzedawca, za pomocą sieci Internet poprzez Sklep, oferuje sprzedaż grafik służących do wycinania ich przy pomocy ploterów. Powyższe produkty dostępne są w formie cyfrowej (produkt elektroniczny).
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://cutting-space.pl/, jak również udostępniane są przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail oraz telefonicznie.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@cuttingspace.com, a także telefonicznie pod numerem: 514 132 644

&2
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W SKLEPIE

 1. W celu skorzystania z usług świadczonych w Sklepie, Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. Rejestracji Konta Użytkownika i utrzymania Konta Użytkownika,
  2. Formularza zamówienia,
  3. Newsletter’a,
  4. Formularza kontaktowego.
 3. Za świadczenie ww. usług Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi (odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych) wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy, a w przypadku Formularza zamówienia, Formularza Kontaktowego – poprzez zaniechanie ich wypełnienia.
 5. Dokonywanie czynności w Sklepie, w tym w szczególności złożenie zamówienia i zawieranie umów, wymaga założenia przez Klienta Konta Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika umożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie, a także pobieranie i przeglądanie zakupionych grafik, podgląd historii zamówień, podgląd i edycję danych Klienta, pobranie faktur VAT, podgląd na udzielone zgody marketingowe.
 7. Formularz zamówienia umożliwia złożenie Klientowi posiadającemu Konto Użytkownika dokonywanie zamówień i zakupu grafik w Sklepie.
 8. Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi, a także każdemu użytkownikowi Internetu, skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach i usługach Sprzedawcy, a także innych informacji związane z użytkowaniem ploterów. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy wyrazili na to uprzednią zgodę.
 10. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności, informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, jego strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie narażało Klientów ani użytkowników Sklepu na jakiekolwiek zagrożenia. Z uwagi jednak na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Sprzedawca zaleca by Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych i podobnych chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła, za pomocą którego Klient loguje się do Konta użytkownika.
 13. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług elektronicznych Klienci mogą składać zgodnie z procedurą przewidzianą w § 7.

&3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW

 1. Klient składa zamówienie poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie, z wykorzystaniem Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki „Koszyk”, w której widoczne jest podsumowanie zamówienia. Następnie Klient klika przycisk „Przejdź do płatności”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje podsumowujące dokonywane zamówienie i umożliwia wybór formy płatności. Do wyświetlanych informacji należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 3. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 4. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Na treść umowy składają się łącznie treść Regulaminu oraz treść oferty wybranej przez Klienta.
 7. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia, a  także informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 10. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

&4
TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. szybki przelew bankowy
  2. karta płatnicza:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. PayPal
 2. Dostawcy usług:
  1. Szybkie przelewy realizowane są za pośrednictwem mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, z numerem identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wynosi 169.468.160 złotych. Przy świadczeniu usługi mBank działa w imieniu i na rzecz mElements będącej krajową instytucją płatniczą na podstawie odrębnych umów oraz wpisu do rejestru KNF dostawców usług płatniczych jako agent mElements (numer IP47/2019)
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.
 6. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

&5
DOSTARCZENIE ZAMÓWIENIA I WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1.  Zamówione i opłacone grafiki są dostępne w formie cyfrowej jako spakowana paczka ZIP zawierająca pliki w formacie SVG na Koncie Użytkownika najpóźniej od upływu 48 godzin od chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy przez czas nieokreślony.
 2. Klient ma możliwość pobrania grafiki na swoje urządzenie w każdym czasie z Konta Użytkownika.
 3. Żądanie Klienta usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z uniemożliwieniem dostępu do zakupionej grafiki z poziomu Sklepu.
 4. Z chwilą udostępnienia grafiki na Koncie Użytkownika, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej do korzystania z grafiki na czas nieokreślony, na terenie całego świata. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie dowolną techniką, w szczególności w pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych podobnych urządzeń, na czystych nośnikach takich jak dysk zewnętrzny, płyta CD, DVD, pen drive i innych podobnych nośnikach, na serwerach i chmurach w sieci Internet,
  2. zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej,
  3. wykorzystanie grafiki do projektowania, produkcji, wprowadzania do obrotu, sprzedaży gotowych produktów stworzonych z wykorzystaniem grafiki, w tym w szczególności kartek okolicznościowych, naklejek, zaproszeń, odzieży, ozdób itp., ich wystawianie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie.
 5.  Klient nie ma prawa odsprzedaży grafiki. W szczególności Klient nie ma prawa oferowania grafik odpłatnie lub nieodpłatne ani ich opracowań i przeróbek.
 6. Klient zobowiązuje się do zachowania integralności grafiki w działalności, o której mowa w ust. 4 c, jednakże w granicach uzasadnionych sposobem wykorzystania i przyjętą techniką produkcji produktów, o których mowa w ust. 4 c, może dokonywać zmian w szczególności użytego koloru czy rozmiaru.
 7.  Klient nie jest zobowiązany do wskazywania autora grafiki.
 8. Więcej informacji na temat korzystania z grafik znajdziesz TUTAJ.

&6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient składając zamówienie na zakup grafiki wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Sprzedawcę objętego przedmiotem zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, z konsekwencjami określonymi w ust. 7. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia złożenie zamówienia.
 3. Z zastrzeżeniem dalszych ustępów, w szczególności ust. 7, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Klient może odstąpić od zawartej umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy skierować do Sprzedawcy drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztową, na dane wskazane w § 1 ust. 5.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a więc do umów których przedmiotem jest dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (grafiki dostępne w Sklepie stanowią treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym),  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Za moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia należy rozumieć udostępnienie Klientowi grafiki na Koncie Użytkownika.

&7
REKLAMACJE (RĘKOJMIA ZA WADY)

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by dostarczyć produkty wolne od wad fizycznych i prawnych, a w stosunku do Klientów będących Konsumentami przyjmuje na siebie zobowiązanie do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klient będący Konsumentem może złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika, przez który rozumie się materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, a więc w szczególności wiadomość e-mail, telefonicznie, listownie. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały wskazane w § 1 ust. 5 Regulaminu. Klient będący przedsiębiorcą składa reklamację drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta,
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego produktu,
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową,
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 4. Sprzedawca każdorazowo potwierdza wpływ reklamacji. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klientów będących Konsumentami do 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 5. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wobec Klientów będących Konsumentami wygasa po upływie dwóch lat od dnia dostarczenia produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w sposób opisany w ust. 1.

8&
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 2. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
 4. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 5. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

&9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia  z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2022r.
 4. Załącznik do Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, dostępna TUTAJ.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.